VÄLKOMMEN TILL INNERFUTURE

Innerfuture är ett konsultbolag vars huvudinriktning är att bidra till kunskap om, förståelse för samt stöd och kompetens i samband med utvecklings- och förändringsprocesser på individ-, grupp och organisationsnivå. Detta kan ske i form av kortare insatser men pågår ofta över en längre tidsperiod. Metoderna och arbetssätt är väl dokumenterade, de pedagogiska modellerna är ofta okonventionella och bygger på kunskapen om människan och hennes sätt att interagera och fungera med andra människor. Utgångspunkten är förståelsen för det beteende- och relationssystem som utgör grunden för varje förändringsprocess. Företaget startades 1997 av Håkan Pålsson , ägare och konsult.

Håkan Pålsson har en tvärvetenskaplig universitetsutbildning från Lunds Universitet (Sverige) med beteendevetenskap som huvudinriktning. Håkan har lång ledarerfarenhet inom olika branscher i roller som affärsområdeschef, personalchef och VD. Som entreprenör har han medverkat i att starta och bygga upp både företag och stiftelser. I den konsultativa rollen har Håkan arbetat inom både offentlig och privat sektor främst med affärs- verksamhets- och organisationsutveckling. Håkan är aktiv även inom ramen för styrelsearbete och är en flitig föreläsare.

 

VÅRA TJÄNSTER

Innerfuture utgår i varje konsultinsats från kundens/uppdragsgivarens situation och formar tillsammans med denne en gemensam bild av nuläge, vilka behov och målsättningar som skall ligga till grund för det fortsatta arbetet samt hur detta på optimalt sätt bör genomföras.

Detta ”beslutsdokument” ligger sedan till grund för genomförandefasen som kunden/uppdragsgivaren i så stor utsträckning som möjligt själv driver och genomför. Under och efter genomförandet sker löpande utvärdering som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Nedan följer några av de tjänster Innerfuture erbjuder.

Coaching

”The way to do is to be”, Lao-Tau Coaching som begrepp har länge använts inom elitidrotten, sedan 20 år tillbaka har den även etablerat sig i företags- och organisationsvärlden.

Team & ledningsgruppsutveckling

En väl sammansatt och fungerande ledningsgrupp med förankring i organisationen är en oerhört viktig parameter och en investering för att skapa lönsamma och friska organisationer, att denna fungerar väl får aldrig underskattas.  

Change Management

Att genomföra större förändringar i en organisation kräver en väl planerad och förberedd process med stor hänsyn till både de inre och yttre förutsättningarna för denna.

Utbildningar och seminarier

Tillsammans med uppdragsgivaren formar innerfuture utbildnings- föreläsnings- samt seminarium program med inriktning på förändringskompetens och nya perspektiv.

Läs mer om våra arrangerade seminarier

Kontakta oss för mer information.

TEORETISK PLATTFORM

Verkligheten kan förklaras på många olika sätt men förblir alltid ett mysterium eftersom varje människa upplever den på sitt eget sätt. För att ändå kunna ”navigera” i verkligheten, relatera till den och leva i den skapar vi berättelser, teorier, modeller, strukturer, system etc. Dess uttrycksformer finner vi överallt och utgör grunden för de olika kulturer som växer fram, samhällskulturer såväl som organisations- och familjekulturer.

Det finns en mängd olika skolor inom forskningen som försöker förklara varför människor skapar dessa berättelser och teorier. Den senaste forskningen inom sociobiologin diskuterar ”den självbestämmande genen” *(fotnot) vilket, enligt denna skola innebär, att vårt sätt att bygga samhällssystem och organisationer är genetiskt determinerade. Man menar att dessa koder finns inbyggda i vår DNA sedan 6 miljoner år tillbaka då homo saphiens skapades. Oberoende av vilken skola inom forskningen vi väljer att tro på är det ett faktum att människan är beroende av den omgivande kulturen och det samhällssystem som hon befinner sig i för att just utvecklas till människa och även överleva som människa. Det samhälle, den kultur, den familj i vilken vi växer upp i formar våra värderingar, attityder och sätt att förhålla oss till våra medmänniskor och vår omgivning. Det är insikten och kunskapen om dessa komplexa samband som utgör själva grunden för allt mänskligt utvecklingsarbete.

Genom ökad kunskap om oss själva som människor och om de olika kulturer som vi lever i kan vi också påverka vår framtid på individnivå, såväl som på grupp-, organisations och samhällsnivå. Det är denna inre kunskapsresa (”the inner knowledge trip”) som utgör basen för innerfutures mission och verksamhetside.

VÅRA NÄTVERK

Ebson Systems är ett svenskt företag som erbjuder sina kunder professionella mjukvarulösningar baserade på informationsteknologi och utnyttjandet av internet.
Ebson Systems
CEZERO Kommunikation lär dig att tala kraftfullt och övertygande till grupper. Våra kurser i presentationsteknik och retorik lär dig kommunicera med säkerhet och ger dig tilltro till din personliga förmåga att inspirera andra.
CEZERO Kommunikation
Respekten för lagen och yttrandefrihet är två unika européiska idéer. Vår civilisation är den enda där politiska motståndare till de befintliga regerande har blivit institutionaliserad. Svårigheterna har varit massiva, ty ingen regent gillar opposition. Drivs av Gunnar Adler-Karlsson där texter,brev, böcker och andra publiceringar finns på både svenska och engelska.
Philosophical park
C2 Managements vision är att hjälpa svenska organisationer att bli bäst i världen på att ta tillvara medarbetarnas kreativitet. C2 står för Creative Cultures - Kreativa Kulturer- och är ett partnerägt managementkonsultföretag som stödjer.
C2 mangement

KONTAKTA OSS

 

Namn (obligatoriskt)

Företag

E-mail (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Meddelande

Ni kan kontakta oss direkt via formuläret. Fyll i era kontaktuppgifter och ett meddelande så återkommer vi till er så snart vi kan.

 

Innerfuture AB
Råbylunds Gård
Stora Råby Byaväg 5
SE-224 80 Lund, Sweden

Kontor: +46 (0)46 37 36 80
Mobil: +46 (0)705 80 18 95
Fax: +46 (0)46 37 36 81
E-post: hp@innerfuture.se