Change Management

”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa en ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla dem som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i de nya!”

Machiavelli

Att genomföra större förändringar i en organisation kräver en väl planerad och förberedd process med stor hänsyn till både de inre och yttre förutsättningarna för denna. En viktig utgångspunkt i hela förändringsarbetet är att ha ett ”systemperspektiv”, dvs se den planerade förändringen ur ett helikopterperspektiv och i så hög utsträckning som möjligt förutse konsekvenserna av densamma.

En djupare förståelse för det underliggande beteende och relationssystemet är nödvändigt för att lyckas med förändringsarbetet. Innerfuture har lång erfarenhet av att leda förändringsprojekt och vi kan vara med i hela förändringsarbetet från planering till genomförande. För att lyckas med ett förändringsarbete krävs en tydlig strategi som samtliga i ledningen står bakom.

Ett första steg är att säkerställa en samsyn hos ledningen kring det planerade förändringsarbetet, vidare en förståelse för konsekvenserna och arbetsinsatsen som kommer att krävas. En del i detta inledande arbete är analysen av de faktorer som kommer att ha en bromsande respektive drivande effekt i organisationen. Denna analys ligger sedan till grunden för hur genomförandet skall ske, val av förändringsorganisation/interna förändringskonsulter, tid och handlingsplaner, kommunikationsmodell, uppföljning, utbildnings- och träningsinsatser etc. I detta skede upprättas också en konsekvensanalys av förändringsarbetet. Under genomförande fasen är målsättningen att organisationen i så stor utsträckning som möjligt använder interna resurser.

Vi kan emellertid också bidra med operativa insatser. Under hela genomförandeprocessen följer vi upp de olika delmomenten och håller en löpande dialog med ledningen för att säkerställa resultatet. Bild på förändringsprocessens genomförande

Förändringsinsikt hos ledningen – Identifikation av ”bromsar och drivare” – Konsekvensanalys – Genomförandeplan – Genomförande – Löpande uppföljning


 

Våra tjänster:
Coaching | Team & ledningsgruppsutveckling | Change Management | Utbildningar och seminarier