Team & ledningsgruppsutveckling

”Ett team är ett mindre antal personer med komplementära färdigheter som är helhjärtat engagerade för samma syfte, prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt ansvarstagande för detta”

ur: ”The Wisdom of Teams” av Jan R. Katzenbach och Douglas K. Smith (Harvard Business School Press 1993)

En väl sammansatt och fungerande ledningsgrupp med förankring i organisationen är en oerhört viktig parameter och en investering för att skapa lönsamma och friska organisationer, att denna fungerar väl får aldrig underskattas. Ledningsgruppens effektivitet och resultat återspeglas i hela verksamhetens resultat. Detta gäller aven andra team och gruppkonstellationer i organisationen. Konflikter och samarbetsproblem liksom svårigheter att prioritera är utmaningar som, om man löser dem, kan skapa förutsättningar för motivation, engagemang, hälsa och bättre resultat.

Det finns många bevis på vad ett team kan uppnå till skillnad från en grupp individualister, inte minst inom idrottsvärlden. Innerfuture arbetar processinriktat och upplevelsebaserat med team- och ledningsgruppsutveckling och formar tillsammans med kunden ett optimalt program. Vi använder olika väl beprövade verktyg och övningar, praktiska såväl som teoretiska, för att skapa långsiktiga resultat. När vi diskuterar förändringar har redan ordet en positiv klang, för ändringar! Många gånger är det fler som är emot än för en ändring vars resultat vi ofta inte känner till.

För att genomföra en förändring, vilken typ av förändring det än handlar om, krävs det vilja och motivation till att genomföra den. I samband med livsavgörande situationer, som t ex en hjärtinfarkt, växer motivationen till att ändra livsstil mycket snabbt. Utan detta kristillstånd hade en livsstilsförändring kanske aldrig skett. Samma mönster kan vi se i relationer, grupper, organisationer och nationer – kriser och konflikter är ofta en möjlighet till förändring och kanske också en förbättring. Det är mycket svårare att genomföra förändringar om denna typ av kris – eller konflikttillstånd inte föreligger.

Men det går. Det är en spännande utmaning och ett utvecklande äventyr.


 

Våra tjänster:
Coaching | Team & ledningsgruppsutveckling | Change Management | Utbildningar och seminarier